Stav zakázky (opravy) - PH Servis

Vyhledat zakázku

Jsem firemní zákazník

Uživatel: 

Heslo: 

pamatovat přihlášení

 

 

_______________________________________________________________________________________

SERVISNÍ PODMÍNKY

1.     Tyto servisní podmínky společnosti PH SERVIS s.r.o., se sídlem Darwinova 5/1808, PSČ 14300, IČO: 65410491, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem soudem v Praze , oddíl C, vložka 44416 („Servis“) upravují v souladu s § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s objednávku provedení záruční nebo pozáruční opravy zboží („Objednávka“) mezi Servisem a objednávající fyzickou osobou („Zákazník“).

2.     Servis vystaví po přijetí Objednávky Zákazníkovi písemný doklad. Uvedené datum vyřízení je pouze indikativní a nezakládá povinnost Servisu Zákazníka informovat o delším trvání. Zákazník je povinen doklad neprodleně předložit pro účely reklamačního řízení přímo prodejci, u kterého zboží zakoupil („Prodejce“).

3.     Servis odpovídá výlučně za odborné posouzení technického stavu zboží. Zákazník bere na vědomí, že je povinen se v případě uplatnění práv z vadného plnění a záruky za jakost řídit uzavřenou kupní smlouvou a reklamačním řádem Prodejce.

4.     Po posouzení zboží a jeho případné opravě Servis vystaví potvrzení. Vystaví-li Servis potvrzení o neopravitelnosti zboží, zboží si ponechá a vydá Prodejci pokyn k učinění dobropisu daňového dokladu za zboží.

5.     Zákazník je povinen průběžně zjišťovat stav posouzení zboží a o existenci potvrzení neprodleně informovat Prodejce. Zákazník je povinen vystavené potvrzení či pokyny předložit v rámci reklamačního řízení Prodejci a vůči Servisu nevznášet jakékoli nároky související se zbožím.

6.     Zákazník je povinen si převzít opravené zboží zpět nejpozději do 30 dnů po vystavení potvrzení o opravě. Po uplynutí této lhůty nebo kdykoli po zjištění neopravitelnosti zboží je Servis oprávněn dané zboží ekologicky zlikvidovat, o čemž není povinen Zákazníka informovat.

7.     Po marném uplynutí lhůty k převzetí zboží nemá Zákazník ani jakákoli třetí osoba nárok na náhradu jakékoli újmy ze strany Servisu.

8.     Tyto servisní podmínky jsou platné a účinné od 1.1.2021.

 

Chci nakoupit v e-shopu